การเรียกบรรจุเข้ารับราชการ
   -
การสอบแข่งขันเข้ารับราชการ
รับสมัครสอบแข่้งขันแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ(ทั่วไป)
และนักวิชาการส่้งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ(ชายแดนใต้)
4 มี.ค. 54
การนำรายชื่อจากส่วนราชการอื่น
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบได้ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงิน
และการบัญชีปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการเกษตร
15 ก.พ.54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชีปฏิบัติงาน
7 ก.พ.54
การคัีดเลือกเข้ารับราชการ
ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2 ก.พ.54
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
19 ม.ค.54
การสอบคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อพิจารณาเลื่อนระดับสูงขึ้น
ขณะนี้ยังไม่มีประกาศรับสมัคร
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการส่วนกลาง
 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการส่วนภูมิภาค
ประกาศศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตร จังหวัดนครราชสีึมา (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2554
ในวันและเวลาราชการ
26 ม.ค. 54
 
นอกจากนี้กรุณาติดตามประกาศจากหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร
(เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบอำนาจให้หน่วยงานในสังกัดเป็นผู้เปิดสอบเอง)
การตรวจสอบคุณวุฒิ
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร1008.1/ว31
ลว 17 ก.ย. 2553
การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกำหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิ เป็นหน้าที่ของ ก.พ. ตาม
มาตรา 8(12) ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ข้อมูลการรับรองคุณวุฒิในประเทศ สามารถสืบค้นได้จากหัวข้อ
ข้อมูลคุณวุฒิภายในประเทศ และข้อมูลการรับรองคุณวุฒิต่างประเทศสามารถสืบค้นได้จากหัวข้อ
รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะของรัฐบาลประเทศต่างๆ
คุณวุฒิที่ใช้่สำหรับ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร
การรับสมัครงานภาคเอกชน
กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
jobbyyou.com
108job.com
jobthai.com
jobpilot.com
jobsdb.com
jobpub.com
thaiejob.com
jobbee.com
 

กองการเจ้าหน้าที่ต้องขออภัยในความไม่สะดวกในส่วนของหน้าเว็บเพจ การสอบ/สมัครงาน ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่กำลังจะได้ปรับปรุงเป็นเว็บไซต์
"ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการสมัครสอบ กรมส่งเสริมการเกษตร" ในเร็ว ๆ นี้ครับ
     

Copyright ® 2006 กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร
ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 โทรศัพท์ 0-2579-3690

Home     ดาวน์โหลด    ติดต่อเรา    แผนผังเว็บไซต์     link