แจ้งการจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานในระบบ DPIS 5

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) จากเวอร์ชั่น 5.0 เป็น 6.0 ซึ่งขณะนี้ระบบยังอยู่ระหว่างการปรับปรุง ทำให้การบันทึกข้อมูล
ตัวชี้วัดรายบุคคลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ไม่สามารถใช้งานได้ทันการเลื่อนเงินเดือน
ในรอบวันที่ 1 เมษายน 2565

กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอระงับการบันทึกข้อมูลตัวชี้วัดรายบุคคลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ในระบบ DPIS 5.0 และ 6.0 จนกว่าระบบจะพร้อมใช้งาน ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการทุกท่านจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการเอกสาร โดยเอกสารในการจัดทำ มีดังนี้

1. แบบบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล
2. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ปป.๑)
3. แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ปป.๒)
4. แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ (ปป.๓)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ผู้ดูแลระบบ
นางสาวณัฐพร โพธิ์ขุน โทร. 02 579 3699

ผู้รับผิดชอบงานเลื่อนเงินเดือน
นางสาวเพทาย เดชเพชร โทร. 02 579 3894

X
Loading