ขอความร่วมมือการบันทึกตัวชี้วัดในระบบ DPIS

  เนื่องจากการบันทึกตัวชี้วัดในระบบ dpis มีปัญหาความคล่องตัวในการใช้งาน อันเนื่องมาจากมีผู้ใช้เป็นจำนวนมาก มีการบันทึกตัวชี้วัด
  โดยใช้วิธีการบันทึกในระบบโดยตรง (คิด/บันทึกข้อมูล) ทำให้
  1. ใช้เวลานานในการบันทึกงานของแต่ละคน
  2. ช่องทางการเข้าใช้งานในระบบไม่เพียงพอ
  3. จำนวนผู้ใช้งานเข้าถึงระบบได้น้อย
  4. ระบบประมวลผลได้ช้า
   
  เพื่อเป็นการแบ่งปันการใช้งานในระบบ และทำให้ระบบมีความรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงขอความร่วมมือ ผู้ใช้งานดำเนินการ ดังนี้
1. จัดเตรียมข้อมูลที่จะบันทึกตัวชี้วัดในเอกสาร word /excel ให้เรียบร้อยตามแบบฟอร์มก่อน
  2. เข้าระบบในหน้าบันทึกตัวชี้วัด พร้อมกับเปิดไฟล์ข้อมูล word /excel ที่จัดทำตัวชี้วัดไว้แล้ว
  3. เลือกข้อมูลที่จะคัดลอกในไฟล์ word /excel โดยใช้คีย์ลัด ctrl+c (กดปุ่ม ctrl และ C พร้อมกัน)
  4. คลิกที่หน้าต่างโปรแกรม DPIS ที่เปิดไว้ แล้ว วางข้อมูลในช่องที่ต้องการบันทึก โดยใช้คีย์ลัด ctrl+v (กดปุ่ม ctrl และ ปุ่ม v พร้อมกัน)
  5. ทำทุกตัวชี้วัดจนครบ
  6. การบันทึกผลการดำเนินงาน ทำเช่นเดียวกันจนครบทุกตัวชี้วัด
  7. คู่มือการบันทึกตัวชี้วัดและสมรรถนะในระบบ DPIS
  8. DPIS เว็บไซต์นี้ใช้งานได้ดีกับ Internet Explorer 10.0 ขึ้นไป หรือ Google Chrome และความละเอียดจอภาพ 1024 x 768 px
  เข้าสู่ระบบ
 
ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
กองการเจ้าหน้าที่
X
Loading