Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

  1. Configure your website Once logged in, visit the administration section, where you can customize and configure all aspects of your website.
  2. Enable additional functionality Next, visit the module list and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the Drupal modules download section.
  3. Customize your website design To change the "look and feel" of your website, visit the themes section. You may choose from one of the included themes or download additional themes from the Drupal themes download section.
  4. Start posting content Finally, you can create content for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the help section, or the online Drupal handbooks. You may also post at the Drupal forum, or view the wide range of other support options available.

ข่าวประชาสัมพันธ์

ด่วน ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญผ่านระบบออนไลน์
(18/06/19)
คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๓๒๔-๑๓๒๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อน - ย้ายข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร
(18/06/19)
กบข. แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก
(12/06/19)
ขอความร่วมมือข้าราชการทุกท่านตอบแบบสำรวจ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ (ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)
(10/06/19)
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง กำหนดการมอบอำนาจสำหรับการปฏิบัติราชการที่แตกต่างจากมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติต่อไป(หนังสือกรม ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๗๐๕ ลว ๖ มิ.ย. ๖๒)
(07/06/19)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญ ซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป พ.ศ. ๒๕๖๒ และแบบหนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป แบบมีหนี้/ไม่มีหนี้บำเหน็จค้ำประกัน
(06/06/19)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม) จำนวน 6 ตำแหน่ง
(05/06/19)
ขอแจ้งกำหนดวันหยุดราชการประจำปี ๓ มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี
(30/05/19)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 64 ตำแหน่ง
(29/05/19)
การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
(29/05/19)
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งการจัดส่งพวงหรีดแก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตรที่เสียชีวิต
(27/05/19)
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนสมัครสมาชิก วิสามัญ และสมทบ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
(27/05/19)
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งสมาชิกเกษียณอายุราชการที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินและขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้รับเงินสงเคราะห์
(27/05/19)
แก้ไขการมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าส่วนราชการอื่นใดที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่าผู้อำนวยการสำนักหรือผู้อำนวยการกอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๕๖/๒๕๖๒)
(22/05/19)
แก้ไขการกำหนดอำนาจหน้าที่ของรองอธิบดีและมอบอำนาจในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๕๕/๒๕๖๒)
(22/05/19)
หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๖๑๔ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง การตอบสำรวจ IIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบสำรวจ EIT สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(22/05/19)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(22/03/19)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว.15 มี.ค.62 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
(15/03/19)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ (ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒)
(15/03/19)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 16 พ.ย. 61 เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของกรมส่งเสริมการเกษตร
(16/11/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
(05/11/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์)
(13/09/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 5 กันยายน 2561 เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ(ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา)
(06/09/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)
(17/08/18)
ประกาศกรม ลงวันที่ 26 ก.ค. 61 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน(ในหน่วยงานส่วนกลาง กทม)
(26/07/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)
(10/07/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 2 ก.ค. 61 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลางกรุงเทพ)
(02/07/18)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้และความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)
(29/06/18)
การให้กู้เงิน "โครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ ปี ๒๕๖๒"
(18/06/19)
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๔"
(18/06/19)
กบข. แจ้งยกเลิกการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก
(12/06/19)
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งการจัดส่งพวงหรีดแก่สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตรที่เสียชีวิต
(27/05/19)
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร เชิญชวนสมัครสมาชิก วิสามัญ และสมทบ การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร
(27/05/19)
งานการฌาปนกิจสงเคราะห์กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งสมาชิกเกษียณอายุราชการที่มีความประสงค์เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินและขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมผู้รับเงินสงเคราะห์
(27/05/19)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สวัสดิการและสิทธิพิเศษและส่งเสริมการดาวน์โหลดแอปใหม่ กบข.
(02/05/19)
สารชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒
(29/04/19)
รายงานการประชุม คณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
(18/03/19)
ธนาคารออมสิน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาของบุคลากรที่ใช้สินเชื่อตามข้อตกลงการให้บริการสินเชื่อแก่ข้าราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร
(12/03/19)
ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้สิทธิการกู้เงินโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย (สวัสดิการไม่มีเงินฝาก) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตรวจสอบสิทธิรหัสสวัสดิการ
(14/01/19)
กบข. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุน และการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ติดต่อกับ กบข.
(20/12/18)
สารชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับประจำเดือนตุลาคม 2561
(29/10/18)
สารชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับประจำเดือนกันยายน 2561
(01/10/18)
สารชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับประจำเดือนสิงหาคม 2561
(06/09/18)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนสิงหาคม 2561
(03/08/18)
X
Loading