Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

  1. Configure your website Once logged in, visit the administration section, where you can customize and configure all aspects of your website.
  2. Enable additional functionality Next, visit the module list and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the Drupal modules download section.
  3. Customize your website design To change the "look and feel" of your website, visit the themes section. You may choose from one of the included themes or download additional themes from the Drupal themes download section.
  4. Start posting content Finally, you can create content for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the help section, or the online Drupal handbooks. You may also post at the Drupal forum, or view the wide range of other support options available.

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบอำนาจให้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๒๔๔/๒๕๖๓ ลว ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓)
(04/12/20)
การจัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติฯ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกรียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
(27/11/20)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๔
(24/11/20)
ขอให้ตรวจสอบข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดที่จะครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
(23/11/20)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1625/2563 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (ระดับชำนาญการพิเศษ) จำนวน 143 ราย
(23/11/20)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
(18/11/20)
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการออกบัตรประจำตัวสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(17/11/20)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1567/2563 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 14 ราย (ตำแหน่งเกษตรอำเภออาวุโส และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป)
(09/11/20)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน 239 ราย
(02/11/20)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๔๓๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ปรับปรุงการแบ่งงานภายในกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน และคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๑๔๔๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แก้ไขคำสั่งจัดตั้งสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย
(27/10/20)
คำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ 1481/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เรื่อง ย้ายข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 6 ราย
(22/10/20)
หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ด่วนที่สุด ที่ กษ 1002/ว1459 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง การแจ้งความประสงค์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ประจำปี 2563 จำนวน 280 ตำแหน่ง
(21/10/20)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 3 มิ.ย. 59 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
(03/06/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 11 เม.ย. 59 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร
(11/04/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 25 มี.ค. 59 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านการถ่ายภาพและวีดิทัศน์)
(08/04/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 8 เม.ย. 59 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
(08/04/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 8 เม.ย. 59 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
(08/04/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 29 มี.ค. 59 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
(30/03/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 29 มี.ค. 59 เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานหรือชำนาญงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน
(29/03/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 22 มี.ค. 59 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร)
(22/03/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 18 มี.ค. 59 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนมารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน
(18/03/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 14 มี.ค. 59 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ส่วนกลาง กทม) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมิน
(14/03/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลว 29 ก.พ. 59 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ
(03/03/16)
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ส่วนกลาง กทม)
(24/02/16)
สารชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2560
(28/03/17)
ขอเชิญสมาชิก กบข. ร่วมงาน International Conference on “Pensions & Investments: Lessons Learnt and Challenges Ahead” วันที่ 27 มี.ค. 60 เวลา 9.00-16.00 น. ณ โรงแรมดุสิตธานี
(21/03/17)
ด่วนที่สุด หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0202/ว 1532 ลว 17 มี.ค. 60 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมในโครงการ "ฟังธรรมสร้างสุข"
(21/03/17)
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ประชาสัมพันธ์ โครงการ "กบข. ฝีกอบรมอาชีพ กรุงเทพฯ"
(09/03/17)
การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการ ปี 2560"
(08/03/17)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนมีนาคม 2560
(07/03/17)
หนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1002/ว 261 ลว 21 ก.พ. 60 เรื่อง ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี (Set in the City 2017)
(22/02/17)
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
(21/02/17)
วารสาร กบข. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 60
(08/02/17)
วีดิทัศน์ชุด “GPF & i” หลักการใช้ชีวิต และการบริหารเงินของสมาชิก กบข.
(08/02/17)

X
Loading